Cảm âm Tỳ Bà Hành – Kỳ Nhiên, Thẩm Mật Nhân

Cảm âm Tỳ Bà Hành – Kỳ Nhiên, Thẩm Mật Nhân // 琵琶行 – 奇然、沈谧仁

Tone B

Sib la sib la sib
Re sib la sol la sol la
Re la sol fa sol fa sol fa sol re sol

Sib la sib la sib
Re sib la sol la sol la
Re la sib la sib la sib do2 re2

Re#2 re2 re#2 re2 re#2 sol re#2
Re2 do2 sib do2 re2 sol re2
Do2 sib la sib do2 la do2
Do2 re2,
La sib do2 la sol

Sol re2 do2 sib la sol la
Sib la sol sib la fa re
Sol re2 do2 sib la sol la
Sib la sol sib la fa sol

Sol re2 do2 sib la sol la
Sib la sol sib la fa re
Sol re2 do2 sib la sol la
Sib la sol sib la fa sol

Sol2 re2 do2 sib do2 re2 do2
Sib do2 re2 fa2 sol2 fa2 do2 re2
Sol re2 do2 sib la sol la
Sib la sol sib la fa sol

Dk

Sol sol2 fa2 do2
re2 do2 sib
sib la sol
sib do2 re2 do2 fa2 re2

sol sol2 fa2 do2
re2 do2 sib
sib la sol sib do2 re2 do2
do2 fa sib la sol

Cảm âm Tỳ Bà Hành – Kỳ Nhiên, Thẩm Mật Nhân. Cảm âm sáo trúc đk viết cho các bạn cùng nhau tham khảo và chia sẻ cho mọi người cùng ghé qua blog của mình

Bài hát: Tỳ Bà Hành – Kỳ Nhiên, Thẩm Mật Nhân

[Qí rán]
Xúnyáng jiāngtóu yè sòng kè, fēngyè dí huā qiū sèsè.
Zhǔrén xiàmǎ kè zài chuán, jǔ jiǔ yù yǐn wú guǎnxián.
Zuì bùchéng huān cǎn jiāng bié, bié shí mángmáng jiāng jìn yuè.
Hū wén shuǐshàng pípá shēng, zhǔrén wàng guī kè bù fā.
Xún shēng àn wèn dàn zhě shuí? Pípá shēng tíng yù yǔ chí.

[Chénmìrén]
Yí chuán xiāngjìn yāo xiāng jiàn, tiān jiǔ huí dēng chóng kāiyàn.
Qiān hū wàn huàn shǐ chūlái, yóu bào pípá bàn zhē miàn.
Zhuǎnzhóu bō xián sān liǎng shēng, wèichéng qǔdiào xiān yǒuqíng.
Xián xián yǎn yì shēng shēng sī, shì sù píngshēng bùdé zhì.
Dī méi xìn shǒuxù xù dàn, shuō jìn xīnzhōng wúxiàn shì.
Qīng lǒng màn niǎn mǒ fù tiāo, chū wèi níshang hòu liù me.

[Qí rán]
Dà xián cáo cáo rú jí yǔ, xiǎo xián qièqiè rú sīyǔ.
Cáo cáo qièqiè cuòzá dàn, dà zhū xiǎo zhū luò yù pán.

[Chénmìrén]
jiān guān yīng yǔ huā dǐ huá, yōuyè quánliú bīng xià nán.
Bīng quán lěng sè xián níng jué, níng jué bùtōng shēng zàn xiē.
Bié yǒu yōu chóu àn hèn shēng, cǐ shí wúshēng shèng yǒushēng.
Yín píng zhà pòshuǐ jiāng bèng, tiěqí túchū dāoqiāng míng.
Qǔ zhōng shōu bō dāngxīn huà, sì xián yī shēng rú lièbó.
Dōng chuán xī fǎng qiāo wúyán, wéi jiàn jiāng xīn qiūyuè bái.
(Niànbái)
Chényín fàng bō chā xián zhōng, zhěngdùn yīshang qǐ liǎnróng.
Zì yán běn shì jīngchéng nǚ, jiā zài há má líng xià zhù.
Shísān xué dé pípá chéng, míng shǔ jiào fāng dì yī bù.
Qū bà céng jiào shàn cái fú, zhuāng chéng měi bèi qiū niáng dù.

[Qí rán]
Wǔ líng niánshào zhēng chán tóu, yī qū hóng xiāo bùzhī shù.
Tián tóu yín bì jījié suì, xuèsè luó qún fān jiǔ wū.

[Chénmìrén]
Jīnnián huānxiào fùmíng nián, qiūyuè chūnfēng děngxián dù.
Dì zǒu cóngjūn āyí sǐ, mù qù cháo lái yánsè gù.

[Qí rán]
Ménqián lěngluò ānmǎ xī, lǎodà jià zuò shāngrén fù.
Shāngrén zhònglì qīng biélí, qiányuè fú liáng mǎi chá qù.

[Hé]
Qù lái jiāngkǒu shǒu kōng chuán, rào chuán yuè míng jiāngshuǐ hán.
Yè shēn hū mèng shàonián shì, mèng tí zhuāng lèi hóng lángān.

[Qí rán]
Wǒwén pípá yǐ tànxí, yòu wén cǐ yǔ zhòng jījī.
Tóng shì tiānyá lúnluò rén, xiāngféng hébì céng xiāngshí!
Wǒ cóng qùnián cí dìjīng, zhéjū wòbìng xúnyáng chéng.
Xúnyáng dì pì wú yīnyuè, zhōng suì bù wén sīzhú shēng.
Zhù jìn pén jiāng de dī shī, huáng lú kǔzhú rào zhái shēng.
Qíjiān dàn mù wén hé wù? Dùjuān tí xuè yuán āimíng.

[Chénmìrén]
Chūnjiāng huā zhāo qiūyuè yè, wǎngwǎng qǔ jiǔ hái dú qīng.
Qǐ wú shāngē yǔ cūn dí? Ǒu yǎ cháo zhā nánwéi tīng.
Jīnyè wén jūn pípá yǔ, rú tīng xiān yuè ěr zàn míng.

[Hé]
Mò cí gèng zuò dàn yì qū, wèi jūn fān zuò “pípá xíng”.
Gǎn wǒ cǐ yán liángjiǔ lì, què zuò cù xián xián zhuǎn jí.
Qī qī bù shì xiàng qián shēng, mǎnzuò zhòng wén jiē yǎn qì.
Zuò zhōng qì xià shuí zuìduō? Jiāng zhōu sīmǎ qīng shān shī.

[Qí rán]
Jiāng zhōu sīmǎ qīng shān shī.


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!