Cảm âm DÂng Hoa – NhẠc PhẬt GiÁo

Cảm âm DÂNG HOA
(nhạc lễ dâng hoa Phật giáo)

Khói hương xông thấu mấy tầng xanh
F R, Đ R Đ s l
Rốt ráo tâm con, bổn nguyện lành
Đ Đ l s, r f đ r
Trên khói hương này xin Phật ngự
r f, r đ, r đ là
Chứng minh đệ tử, tấm lòng thành
m m là đ, m r đ r

Kính lạy Phật, tư bi cứu thế
l s r, r f s l
Đem đạo lành, phổ tế chúng sanh
s f r, là l l s
Trần gian biết nẻo tu hành
r f, s đ, r đ là
Nhờ đèn trí tuệ, quang minh soi đường
đ đ r là, m m r đ là

Kính lạy Pháp, là phương giải thoát
l r l, f s f Đ
Vết chân truyền, y bát từ xưa
Đ l s, R F Đ R
Pháp tu chứng đắc kịp giờ
R Đ, Đ R l s
Độ người qua đến bến bờ bến kia
r r f s l, l r, f l s

Kính lạy Tăng, nghiêm trì giới luật
s r f, r đ, r là
Hạnh tăng vô nhất vật thanh bần
là đ, m f, là m r
Tự mình giác ngộ lý chân
l đ, r là, f s f
Giúp người giác ngộ chuyên cần công tu
r đ, r đ là, đ r là, m s r

Cảm âm DÂng Hoa – NhẠc PhẬt GiÁo, bản cảm âm được chia sẻ độc quyền trên cảm âm việt của chúng tôi, các bạn cùng nhau tham khảo và đóng góp nhé.


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!