Cảm âm Tận cùng của nỗi nhớ – Will – Anvy – Hansara

Cảm âm Tận cùng của nỗi nhớ – Will – Anvy – Hansara


Do2 Do2 Do2 Do2 Si La Sol Sol
Fa Fa Do2 Si-Do2, Si Do2 Si La Si La Sol
Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 Re2 Re2 Do2
Re2 Mi2 Re2 Do2, Do2 Do2 Si Do2 Do2
Mi2 Re2 Do2 La La La Mi2 Sol
Mi2 Re2 Do2 Re2 Do2
Sol Mi2 Re2 Re2 Do2 Re2-Mi2
Re2 Mi2 La La La La Mi2, Re2 Re2 Re2 Do2
Re2 Mi2 Re2 Do2, Do2 Do2 Do2 Re2 Re2
Do2 Si Do2 Sol2 La2, Sol2 La2 Sol2 Mi2 Fa2 Sol2
La Sol La Sol2 Fa2, Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Do2 Re2 Mi2
Do2 Si Do2 Sol2 La2, La2 La2 Si2 Sol2 Fa#2 Sol2
La Sol La Sol2 Fa2 Fa2 Mi2 Re2 Do2
La Do2 Sol2 Fa2 Mi2 Re2, Si Do2 Do2

Mi2, Re2 Do2 Do2 Sol Sol Sol Re2
Si Do2 Si Do2, Do2 Do2 Do2 Mi2 Fa2 Mi2
Mi2 Mi2 Re2 Do2 , Do2 Do2 Mi2
Re2 Do2 Si Si Si Si Re2,
Re2 Mi2 Re2 Do2, Do2 Re2 Sol2 Mi2 Re2 Do2
Mi2 Re2 Do2 La La La Mi2 Sol
Sol Mi2 Re2 Do2 Re2 Do2
Sol Mi2 Re2 Sol2 La2 Mi2 Mi2
Re2 Mi2 La La La Mi2 Re2 Re2 Sol2 Mi2
Re2 Mi2 Re2 Do2, Do2 Do2 Do2 Sol2 Sol2Do2 Si Do2 Sol2 La2, Sol2 La2 Sol2 Mi2 Fa2 Sol2
La Sol La Sol2 Fa2, Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Do2 Re2 Mi2
Do2 Si Do2 Sol2 La2, La2 La2 Si2 Sol2 Fa#2 Sol2
La Sol La Sol2 Fa2 Fa2 Mi2 Re2 Do2
La Do2 Sol2 Fa2 Mi2 Re2,

Mi2 Re2 Re2 Do2 Do2 Do2 Re2
Mi2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2 Mi2 Re2 Do2
Sol Mi2 Re2 Sol 2Re2 Mi2
Do2 Re2 Mi2 Mi2Mi2 Mi2 La2
Mi2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Sol2
Mi2 Fa2, Sol2 Sol2 La2 La2 La2 La2 Si2 La2 Sol2

Do2 Si Do2 Sol2 La2, Sol2 La2 Sol2 Mi2 Fa2 Sol2
La Sol La Sol2 Fa2, Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Do2 Re2 Mi2
Do2 Si Do2 Sol2 La2, La2 La2 Si2 Sol2 Fa#2 Sol2
La Sol La Sol2 Fa2 Fa2 Mi2 Re2 Do2
La Do2 Sol2 Fa2 Mi2 Re2, Si Do2 Do2

Cảm âm Tận cùng của nỗi nhớ – Will – Anvy – Hansara, bản cảm âm sáo trúc hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!