Cảm âm cánh chim tự do – Bản cảm âm sưu tầm tham khảo

Cảm âm cánh chim tự do
sol2…. la2 sol2 la2 sol2 (reo lưỡi)
la2 sol2 la2 sol2 (reo lưỡi)
la2 sol2 la sol2 la2 sol2 la2 sol2 la2 sol2 la2 do3…(reo lưỡi)
do3 la2 la2 sol2 la2 do3
T T K T K T
sol2 sol2 sol2 la2 sol2 mi2
T K T K T T
mi2 mi2 mi2 sol2 re2, re2 re2 re2 mi2 re2 do2,
T K T T T
do2 do2 do2 re2 do2 la2
la la do2 la sol la mi
sol do2 re2 mi2
la re2 mi2 mi la do2 re2 mi2
la do2 do2 do2 re2 do2 la la la la
re2 mi2 re2 do2 re2 mi2 re2 do2 re2 mi2
sol la-sol-la-sol
do2 re2 do2 la do2 re2 do2 sol
la2…sol2…la2…sol2
mi2-sol2 mi2-sol2 mi2-sol2…
sol2 la do2 re2 mi2 sol2 la2 do3
do3 phi lưỡi
do3 do3 do3 do3 do3 sol2 sol2 la2 la2
la2 la2 la2 la2 do3 la2 la2 la2 la2 do3 la2 sol2 mi2-sol2 re2 re2
sol2 mi2 re2 do2 sol la do2
sol2 mi2 re2 do2 sol la do2 la re2 do2
la2-sol2 la2-sol2….
la2 sol2 mi2-re2 la2 sol2 la2…..
la2 sol2 mi2 re2 do2
do2 do2 mi2 re2 do2 sol2
do2 do2 mi2 re2 do2 sol2
do2 do2 mi2 re2 do2 mi2 re2 do2 re2 sol2
sol2 sol2 la2 la2 la2 la2 la2 la2…
la2 la2 la2 la2 la2 sol2-mi2
la2 la2 la2 la2 la2 sol2-mi2
la fa2-mi2 la fa2-mi2 la fa2 mi2
la mi2 la re2 la fa2-re2
la fa2-re2 la fa2-re2
la si la sol la re2 mi2 re2 do2 do2 do2 do2
re2 do2 la la la la
mi2 re2 do2 mi2 re2 do2 re2 sol sol sol sol
do2 re2 do2 la do2 re2 do2 sol
la2…sol2…la2…sol2
mi2-sol2 mi2-sol2 mi2-sol2…
mi2 re2 la do2 re2 sol2 la2 do3….reo lưỡi
do3 do3 do3 do3 sol2 sol2 la2 la2
la2 la2 la2 la2 do3 la2 sol2 mi2 re2 re2
sol2 mi2 re2 do2 sol la do2 sol2 mi2-re2 do2 sol mi2 re2 sol la do2
la do2 re2 do2
la2…sol2…la2…sol2
la2 sol2 mi2 re2
la2…sol2…la2…sol2
la2 sol2 mi2 re2 do2…la2
do2 mi2 re2 do2…la2
do2 mi2 re2 do2…la2
mi2 re2 do2 sol2 sol2 sol2 la2 la2 la2 la2


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!