Cảm âm bài Yêu nhau nửa ngày tone thấp, tone cao

Cảm âm bài YÊU NHAU NỬA NGÀY (PHAN MẠNH QUỲNH).

Tone thường dùng, ko có thăng giáng. Mình xóa lời đi cho những bạn đã thuộc lời bài hát rồi nhé!

Sol Mi2 Mi2 Sol2 Sol2 Sol2 Re2 Re2 Do2 La
Sol Mi2 Mi2 Mi2 Sol2 Re2 Re2 Re2 Do2 Mi2
Do2 Mi2 Mi2 Mi2 Sol2 Sol2 Re2 Re2 Do2 La
Sol Mi2 Mi2 Mi2 Sol2 Re2 Re2 Re2 Do2 Do2
Sol Mi2 Mi2 La2 Sol2 Mi2 Re2 Do2 La
Sol Mi2 Mi2 Mi2 Sol2 Re2 Re2 Re2 Do2 Mi2
Do2 Mi2 Mi2 Mi2 Sol2 Sol2 Re2 Re2 Do2 La
Sol Mi2 Mi2 Sol2 Re2 Re2 Re2 Do2 Do2
Do2 Si La La Do2 La La La Re La Do2
Do2 Si La Do2 Do2 Re2 Re2 Re2 Do2 Mi2 Re2
[ĐK:] Do2 Sol2 Sol2 Sol2 La2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 Mi2 – Re2 – Do2
Do2 Sol2 Sol2 La2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 Do2 Do2 – Re2 – Mi2
Do2 Mi2 Sol2 La2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 La2 Sol2 Mi2 Mi2
Sol2 Fa2 Do2 Do2 Do2 Re2 Re2 Do2 Do2
Do2 Sol2 Sol2 Sol2 La2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 La2 Sol2
Do2 Mi2 Sol2 La2 Do3 Do3 Do3 Do3 Do3 Sol2 – Mi2
Do2 Mi2 Sol2 La2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 Re3 La2 Do3
Sol2 Mi2 Do2 Do2 Re2 Re2 Do2 Do2
Sol Mi2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 Mi2 Re2 La La
Sol Mi2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 Mi2 Re2 Do2 Mi2
Sol Mi2 Sol2 Sol2 Sol2 La2 Sol2 Re2 Re2 La La
Sol Mi2 Mi2 Mi2 Sol2 Re2 Re2 Re2 Do2 Do2
Do2 Do2 La Re2 Do2 La La La Sol La Do2
Do2 La La Re2 Do2 Re2 Re2 Re2 Do2 Mi2 Re2
Sol2 Sol2 Mi2 Sol2 Mi2 La2 Sol2 Re2 Do2
Sol2 Sol2 Mi2 Sol2 Mi2 La2 Sol2 La2 Sol2
Si2b Sol2 Mi2 Sol2 Mi2 La2 Sol2 Mi2 Do2
Do2 Re2 Re2 Do2 Do2

Cảm âm bài yêu nhau nữa ngày  tone thấp thổi từ Rê.

Tone này có 2 nốt fa# (fa thăng bạn mở nữa lỗ sol và các lỗ bên dưới hoặc bịt hết các lỗ chỉ mở lỗ sol ra thôi nhé).

Re Si Si Re2 Re2 Re2 La La Sol Mi
Re Si Si Si Re2 La La La Sol Si
Sol Si Si Si Re2 Re2 La La Sol Mi
Re Si Si Si Re2 La La La Sol Sol
Re Si Si Mi2 Re2 Si La Sol Mi
Re Si Si Si Re2 La La La Sol Si
Sol Si Si Si Re2 Re2 La La Sol Mi
Re Si Si Re2 La La La Sol Sol
Sol Fa# Mi Mi Sol Mi Mi Mi Re Mi Sol
Sol Fa# Mi Sol Sol La La La Sol Si La
[ĐK:] Sol Re2 Re2 Re2 Mi2 Re2 Re2 Re2 Re2 Si – La – Sol
Sol Re2 Re2 Mi2 Re2 Re2 Re2 Re2 Sol Sol – La – Si
Sol Si Re2 Mi2 Re2 Re2 Re2 Re2 Mi2 Re2 Si Si
Re2 Do2 Sol Sol Sol La La Sol Sol
Sol Re2 Re2 Re2 Mi2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Mi2 Re2
Sol Si Re2 Mi2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 Re2 – Si
Sol Si Re2 Mi2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 La2 Mi2 Sol2
Re2 Si Sol Sol La La Sol Sol

Re Si Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Si La Mi Mi
Re Si Re2 Re2 Re2 Re2 Si La Sol Si
Re Si Re2 Re2 Re2 Mi2 Re2 La La Mi Mi
Re Si Si Si Re2 La La La Sol Sol
Sol Sol Mi La Sol Mi Mi Mi Re Mi Sol
Sol Mi Mi La Sol La La La Sol Si La

Re2 Re2 Si Re2 Si Mi2 Re2 La Sol
Re2 Re2 Si Re2 Si Mi2 Re2 Mi2 Re2
Fa2 Re2 Si Re2 Si Mi2 Re2 Si Sol
Sol La La Sol Sol

Cảm âm sáo trúc Yêu nhau nửa ngày tone thấp, tone cao, bản cảm âm hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!